Projenin Hedeflediği Gruplar ve Fayda Sağlayanlar

Türkiye, Afganistan ve İran’daki kaynak fakir çiftçiler projenin en önemli fayda sağlayanlarıdır ve buğday verimlerini, gıda güvenliklerini ve gelirlerini artıracaklardır. Bölgedeki çiftlik yöneticisi olarak kadın sayısı az olmasına rağmen geçimini buradan sağlayan küçük tarım topluluklarında kadınlar önemli rol oynamaktadır. Projeye katılan araştırmacılar gelişmiş teknolijilerin kendi programlarında uygulanmasından, eğitimden ve materyale erişimden faydalancaklardır. Yayım ajanslarının üyeleri, yerel yönetimler, STK’lar ve politika oluşturucular projeye katılan ve fayda sağlayan önemli paydaşlardır. Türkiye, Afganistan ve İran’da projeden doğrudan ve dolaylı olarak yararlananların toplam sayısı 10,000’i geçecektir.